کنایه‌های میرسلیم به قالیباف: مجلس، رئیسی پاک و لایق می‌خواهد نه آقابالاسر و فرمانده

[ad_1]

مجلس در درجۀ اول نیازمند سخنگویی صادق و مدیری خدوم با تجربه پاک و لایق است و نه آقا بالاسر.

[ad_2]

Source link