چه ایستاده بین شما و زندگی از رویاهای خود و خواسته?

[ad_1]

آیا می دانید دلیل(ع) ایستاده بین شما و زندگی از رویاهای خود و خواسته?

اگر شما حدس زده–یک مشکل متوجه من گفت: “ایجاد” رویاها و خواسته خود را در مقابل تمرکز بر یک مشکل است. هنگامی که ما تمرکز بر یک مشکل و یا مشکل… پیدا کنیم و مشکلات بیشتر است. اگر ما تمرکز بر روی یک دوره از عمل… ما در حال تمرکز بر روی راه حل. چه شده است بهترین راه برای اختراع لامپ? ادیسون به نظر نمی آید در همه ‘شکست’ او در چه باید بکنید بعد به اختراع لامپ.

داشتن کمک مردم برای ایجاد زندگی از رویاهای خود و خواسته برای 30 سال آن را در هیچ یک از معمول موانع مردم به راحتی ببینید. و آن را تا به چیزی برای انجام با شرایط خارج–I. e اقتصاد سیاسی رقابت و/یا (در خالی را پر کنید).

در اینجا 10 دلیل بیشتر مردم موفق به ایجاد رویاهای خود و خواسته ها است.

  • درمان ماراتن مانند یک با حداکثر سرعت دویدن.

  • بیش از حد در عجله بسر می رسانید.

  • قرار دادن سبد قبل از اسب.

  • عدم ايمان خود.

  • عدم لذت بردن از این روند.

  • تنها نگاهی به شکست و موفق به نگاه در حال پیشرفت است.

  • فکر کردن کار سخت تر در مقابل دقیق و کلیدی است.

  • موفق به استفاده از پشتیبانی نظیر.

  • همه کار و هیچ بازی.

  • ترس از شکست است.

البته ما نیاز به احتیاط برای زنده ماندن! ترس اغراق طبیعی و مناسب احتیاط. این اغراق شده توسط خود تلقین و مطبوع می شود که اعتقادات خود را از تجارب قبلی.

چگونه برای تبدیل آنچه که شما در حال برگزاری خودتان را به شور و شوق و هیجان و آرام داخلی خود شک و در نهایت موفقیت. در این ویدئو http://www.youtube.com/watch?y=nEHv1Rcn9YQ شما شنیدن خنده دار و در عین حال الهام بخش داستان در مورد یک قرن 19 آکروبات که در خود معتقد است که او را مجبور قادر به دستیابی به غیر ممکن است (یا حداقل چیزی که همه فکر می کردند غیر ممکن بود) بارها و بارها.

شما خواهید آموخت که معنای پشت قدرتمند تقویت اعتماد به نفس روش. این صدا ممکن است احمقانه, اما آن کار می کند!

آرزوی من برای شما این است که این داستان را بلند ارواح خود را به شما لبخند شما نشان دهد که چگونه به خود را تبدیل, ترس از شکست, ترس از موفقیت و جایگزین باورهای محدود کننده و شک قدرتمند با اعتقاد خودتان.

“ما با هم قوی هستند به عنوان یک قبیله.” آنا شاهین لکتا

[ad_2]