هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده بایستی با دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را می توان در سه نوع کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اساسی دقت به موضوعاتی چون ارتقا قدرت هدرز، دقت به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که برای ارتقا شتاب و اقتدار اتومبیل گزینه به کارگیری قرار میگیرد ، برای اینکه بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ نمایید همین آیتم یک عدد از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی هست که سطح آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از همین جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن حادثه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که این قطعه سطحی کاملا صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری دیده شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب تولید و طراحی همین قطعه را می توان یک کار دشوار و تهیدست به علم اختصاصی در نظر گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که قیمت خودرو بالا می‌رود و اشخاص توانایی خرید کردن یک خودرو پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می نمایند که نصب این قطعه سبب پیدایش ویژگیهای متفاوتی در خودرو هم میشود. درصورتیکه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، مهم سرعت و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط دارای طراحی و ایجاد همین قطعه کلیدی دارد، دوران و هزینهای است که شما می بایست برای آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که می بایست بهصورت جداگانه بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از نظر فرآورده و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو خارج می شوند و پروسهی انجام همین واقعه حساس هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، فراوان سرعت بالا و آسانتر است و این مورد قضیه خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. وقتی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه اهمیت هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.