نقش کودکان و نوجوانان در نهضت حسینی

امروزه هویت در اسناد بینالمللی و حقوق و دستمزد داخلیکشورها بهعنوان یک حق به شیوههای متعدد و کلیدی نمادهای خاص شناسایی می گردد (اسدی، 1387: 26). بنیانهای هویتی افراد به طور معمول در کودکی صورت میگیرد؛ زمانی که کودکان تسلطی بر موادسازنده هویتی خویش ندارند. به شکلیکه به نظر می رسد همه در اینباره حرفی برای گفتن دارند» (علیخانی، 1383: 82 ـ 81). هویت نهتنها رابطه اجتماعی را امکانپذیر میکند، بلکه به زندگی افراد مفهوم میبخشد. انسان از اوایل کودکی خود را از دیگران متمایز میداند و همواره به دنبال تمجید خویش بهعنوان وجودی مستقل از دیگران است. متاسفانه هنگامی حرف از کودکی و نیازهای مرحله کودکی مطرح میشود، عموما والدین را مخاطب قرار می‌دهند در حالی که میزان قابل توجهی از نیازهای کم عقل نوپا در راستا اجتماعی مرتفع می شود. اساسی اعتنا به اهمیت بازه زمانی کودکی در رشد شخصیت از سویی و لزوم فهم و شعور و دریافت هویت و هویتیابی در همین دوره، از سوی دیگر، در این مقاله بر احراز آشنایی نسبت به هویت یابی کودکان و نقش، رده و تأثیر هنر و ادبیات در شکلگیری و انسجام هویت در نقش در تربیت کودکان کودکان تأکید میشود. واژه هویت (ldentity) ریشه در لاتین داراست و از کلمهldem به معنای مشابه و یکسان نشئت گرفته است (علیخانی، 1383: 193). هویت به معنای چیستی و کیستی هست و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن در لینک و پیوند اهمیت چیزییا جایی پدید میآید؛ نیاز وابستگی ریشهای ذاتی یا این که غریزی در انسان دارااست و برآورده شدن این نیاز موجب خودآگاهی شخصی میشود. از حیث تاریخی، هویت به معنای مجموعه عناصری از شخصیت فرد هست که به وی امکان میدهد موضع خویش را به نسبت به دنیا و بقیه انسان ها معین کند. در تعالیم اسلامی درود کردن یکی از از سنتهایی هست که بر روی آن تأکید شده است. هنر و ادبیات بهعنوان شیوهای از تحقیق از منظری مختلف به مشاجره هویت کودکان مینگرند و در نحوه و محتوای ارتباط اهمیت کودکان واسطهای زیباییشناسانه محسوب میشوند. در صورتی که شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در گزینه بازیگر نقش کودکی فریده در چکاوک لطفا از سایت ما دیدن کنید.