نقد و بررسی کتاب: هنر موفقیت

[ad_1]

یک کتاب بررسی هنر موفقیت توسط جیمز Melouney. این یک کتاب بسیار عالی در مورد موفقیت.

در اینجا بررسی شده است.

پایه و اساس موفقیت است برای قبول مسئولیت کامل زندگی خود را با توجه به نویسنده است.

این پایه و اساس است و این موضوع در سراسر کتاب. مفهوم طراحی زندگی خود را و شروع با اصول اولیه در زندگی مورد بحث قرار گرفته است به عنوان به خوبی. با توجه به کتاب وجود دارد این است که هیچ کس به سرزنش در زندگی خود را برای عدم موفقیت ،

این کتاب شگفت انگیز است که مذاکرات در مورد 7 ارکان موفقیت است.

1. درک جهان را به نفع خود.

2. همیشه در تلاش برای رشد.

3. مجموعه اهداف خود را پس از آن برنامه ریزی و اجرای اهداف مورد نظر خود را.

4. درک آنچه موفقیت است و در. زندگی.

5. یادگیری را تغییر دهید و ریسک پذیری.

6. کار به خوبی با دیگران و تلاش به سمت رهبری است.

7. دیدن تصویر بزرگ است.

ستون های جالب مفاهیم. برای اولین بار است که برای درک جهان و همه چیز شما را انجام دهد به نفع خود و استفاده نه دیگران. جالب است بیش از حد.

دوم این است که همیشه در تلاش برای رشد. رشد است که از قلب و روح و ذهن. هدف این است که به همه شما می توانید در زندگی است. این باور عمومی این است که زمانی که شما در خارج از منطقه راحتی خود را وجود دارد رشد. نیز وجود دارد که عرصه رشد و زمانی که این بهترین است.

سوم به مجموعه اهداف خود را و سپس برنامه ریزی و اجرای و یا رسیدن به آن اهداف است. موفقیت واقعی زمانی شروع می شود که به شما در تنظیم اهداف خود را. ایده این است که برای شما تصمیم می گیرید آنچه مهم است در زندگی به عنوان یک هدف. این یک مفهوم مهم.

چهارم این است که برای درک موفقیت و شکست است. ایده این است که بخواهید چیست موفقیت در زندگی و پس از رسیدن به این موفقیت است. موفقیت را باید به دست آورده و شکست را می توان به دست آورد هوشمندانه به رشد و یادگیری موفقیت برای آینده است.

پنجم ستون است به آغوش تغییر و ریسک پذیری.

ایده این است که تغییر همراه با آگاهی و خطرات را می توان.

ششم ستون است که همیشه برای کار به خوبی با دیگران برای رسیدن به موفقیت و حرکت به سوی رهبری در زندگی است.

ایده این است که رهبری یک مهارت است که بسیاری از مردم را به امپراتوری. بهترین است برای برقراری ارتباط به طور موثر و کار برای موفقیت است.

هفتم است برای دیدن تصویر بزرگ است. ایده این است برای درک تصویر بزرگ برای رسیدن به موفقیت است. همچنین بزرگترین معلم زندگی است و مرگ و مرگ.

این یک مفهوم جذاب بیش از حد.

به طور کلی این کتاب به پایان می رسد با بحث از موفقیت است. این مذاکرات در مورد شادی و سلامتی و ثروت و همچنین تلاش برای ایجاد بهترین زندگی ممکن است.

در نتیجه ایده این است که به خواندن هنر موفقیت برای رسیدن به موفقیت است. یادگیری فکر می کنم و رشد برای رسیدن به بهترین موفقیت را در زندگی خود را. دستیابی به هنر موفقیت است.

[ad_2]