موفقیت مخفف

[ad_1]

موفقیت چیست ؟ من موفق ؟ در زمان ما ممکن است خودمان را در این موهوم و سوال و این ما منجر به هیچ جا. در چشم دوستان و بستگان خود را, شما ممکن است موفق در مدت ثروت, وضعیت, و به رسمیت شناختن اما درون شما, شما ممکن است احساس پوچی که شما باید با وجود تمام معیارهای که بسیاری از مردم اصطلاح به عنوان موفق معیار.

اگر از شما خواسته یک هزار فرد در مورد آنچه که در موفقیت شما خواهد شد یک هزار و پاسخ متفاوت است. بنابراین آنچه که مردم دیگر فکر می کنم به عنوان موفقیت این است که مهم است به عنوان دور به عنوان شما خودتان نگران هستند نکته مهم این است که شما باید شخصی احساس موفق صرف نظر از آنچه دیگران فکر می کنم و یا احساس می کنید. من یک بار به خواندن یک کتاب با عنوان “روانی-سایبرنتیک” توسط Maxwell Maltz که نوشتن در مورد برخی از معیارهای موفقیت است که من شخصا احساس می کنم چیزی است که فرد باید در موفقیت است.

در کتاب خود او به قلم خود مخفف برای موفقیت به عنوان

S-حس جهت

U-درک

C-شجاعت

C-خیریه

E-اعتماد به نفس

S-اعتماد به نفس

S-پذیرش خود

هنگامی که شما نگاه کنید چه ماکسول به اشتراک گذاشته بود روی مخفف موفقیت شما متوجه خواهد شد که معیارهای او به اشتراک گذاشته شده است که همه از درون نه که خارج از آن است و بیشتر از ما شخصی شخصیت سازی از در اختیار داشتن مواد. اگر یکی را درک کنند که داشتن ثروت تمام جهان را یک فرد موفق تر از کسی است که شجاعت و اعتماد به نفس با یک حس جهت در آوردن خیریه و صرف تمام زندگی خود را در کمک و ایجاد اعتماد به نفس و پذیرش خود از نیازمندان و فقرا یکی را متوجه شدم که موفقیت است که در مورد در اختیار داشتن مواد اما بیشتر از خود شکوفایی و ترک میراث برای جهان است.

بسیاری از افراد به شدت معتقدند که به موفقیت آنها باید در اختیار داشتن مواد یا وضعیت شخصی مانند ثروت و شهرت و قدرت است که جهان بر اساس نگاه به. در سال های اخیر وجود دارد تماس بگیرید و درایو برای کسانی که فوق العاده ثروتمند شخصیت به کمک ثروت خود را برای امور خیریه و انسان دوستی کار برای منافع نسل بعدی ما. چه ساخته شده است برخی از این سوپر ثروت به تغییر قلب جدا در اختیار داشتن مواد که آنها صرف تمام زندگی خود را برای رسیدن به جمع? ما ممکن است یک نجیب به عنوان مادر ترزا و این همه خیر اما ما بیش از حد می توانید به دنبال معیارهای موفقیت به اشتراک گذاشته شده توسط Maxwell Maltz و ترک میراث فرزندان ما به یاد داشته باشید.

[ad_2]