فروش سولفات پتاسیم |فروش پتاسیم سولفات پودری|کود سولفات پتاس

این نتیجه های نشان بخشید تنش بی آبی اثرات منفی مضاعف معنی­داری بر وزن هزار دانه دارد. وی در ادامه اهمیت اشاره به ارزشمندی بعضا کودها مثل کود سولفات پتاسیم که بها آن بالغ بر کیلویی ۱۵ هزار تومان است، افزود: همین محصولات حاشیه سود مناسبی حتی نسبت به بقیه فرآوردههای پتروشیمی دارند. نتیجه های مقایسه متوسط سطح ها متعدد سولفات پتاسیم نشان داد که ارتقا کاربرد کود پتاسه از صفر به 300 کیلوگرم در هکتار تأثیر مثبتی بر عملکرد داشته است؛ اما فی مابین کاربرد 200 و 300 کیلوگرم در هکتار پتاسیم تفاوت معنی­داری در کارایی دانه مشاهده نشد. در تیمار کاربرد 200 کیلوگرم در هکتار پتاسیم بیشترین شاخص برداشت جو حاصل شد (1/36 درصد) که با عدم کاربرد کود پتاسیم شاخص برداشت به 32 درصد کمتر یافت. در نقطه نهایی فصل رشد، عملکرد دانه، کاه و کلش و بیولوژیک و همچنین اجزای عملکرد دانه شامل تعداد پنجه بارور و تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه جو فارغ از پوشینه اندازه­گیریشد. در بین سطح ها مختلف کاربرد سولفات پتاسیم تیمار عدم کاربرد پتاسیم کمترین (9/30 گرم) و تیمار 300 کیلوگرم در هکتار بیشترین (34 گرم) وزن هزار دانه را به دست آمد. اساسی هدف باز‌نگری اثرات دورهای گوناگون آب پاشی و کاربرد مقادیر متعدد کود پتاسیم در خاک، بر کارایی و اجزای کارایی جو بدون پوشینه، آزمایشی اصلی کرت­های خردشده در قالب طرح بلوک­های تام تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی کالج آزاد میبد معلم یزد در سال 1388 انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل سه به دور مختلف آبیاری شامل 7، 14 و 21 روز یکبار (کرت­ه ای اصلی) و چهار سطح کاربرد کود سولفات پتاسیم شامل صفر، 100، 200، 300 کیلوگرم در هکتار (کرت­های فرعی) بود. سولفات پتاسیم حساس فرمول شیمیایی K2SO4 یکی از از مواد شیمیایی مالامال کاربرد در کشاورزی است. دلجوان پتروشیمی ارومیه را تولیدکننده بخش اعظم اصلی لایسنس و کیفیت آیتم اعتماد بینالمللی دانست و افزود: به تازگی پتروشیمی نوری در نظر دارااست از گازهای اسیدی خود سولفات آمونیوم تولید کند، اما هنوز انجام نشده است. ATP که به کمک فتوسنتز در گیاه به وجود میاید و به یک عدد از منابع انرژی برای کار های فیزیکی و شیمیایی گیاه محسوب می شود اما باید همین انرژی به بخش های متفاوت گیاه انتقال دیتا شود که به کمک بار الکتریکی انجام می شود که کاتیونهای پتاسیم آن را تامین می کند، می قدرت نتیجه گرفت که در صورتی که مقدار پتاسیم در گیاه کم باشد سرعت فتوسنتز آن نیز اندک می شود. این عنصر یک ماده غذایی چندکاره در گیاه بوده که فرآیندهای متابولیکی مانند فعال نمودن آنزیم، در دست گرفتن اسمزی، ایجاد و تقسیم کربوهیدرات­ها و تعادل آنیون­ها کلیدی کاتیونها را بر عهده دارد. کود سولوپتاس کوالی مکس تام محلول در آب بوده و امکان مصرف بصورت کودآبیاری، محلول پاشی برگی و همچنین مصرف در سیستمهای هیدروپونیک را دارد. انگور در مقایسه با بعضا از فضای سبز میوه نیاز به مقدار بیشتری پتاسیم دارد (Klein et al., 2000; Karimi et al., 2014). پتاسیم نقش مهمی در عملکرد، میزان مرغوب بودن میوه، تعادل و انتقال عنصرها و تحمل به تنشها در انگور داراست (Yildirim et al., 2009; Karimi, 2017). گزارشهای محدودی دربارة اثر پتاسیم سولفات در پاسخ مورفو-فیزیولوژیک انگور در تنش شوری وجود دارد. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در مورد سولفات پتاسیم مایع لطفا از صفحه ما بخواهید.