“شما خدمت کرده است!” به چه معنی است ؟

[ad_1]

شما خدمت کرده است! این سه کلمه نه تنها آشنا بود اما بد نامی در طول سال. مردم از ترس فقط ذکر این کلمات. اما آن چه در واقع چیست ؟

گفته شده است که درک است که کلید برای پاک کردن ترس است. به طور کلی روند خدمات شامل دو طرف در طرف مخالف و یک عمل حقوقی اتصال دو طرف است. به طور خاص دو طرف در حال یکی است که در خدمت روند و یا کسی که باعث این روند به خدمت و یکی دیگر گیرنده مورد نظر از این روند است. آن است که دریافت کننده این فرایند که معمولا “ترس” به گوش “شما رو در خدمت” خط. اما گفت: همان کسانی که کلمات به معنی موفقیت به طرف دیگر.

“شما خدمت” اساسا بدان معنی است که یک حزب ساخته شده بود آگاه که طرح دعوی در دادگاه شد آغاز در برابر او و یا او. پس از طرح دعوی در دادگاه است که معمولا به عنوان بدون هیچ زحمتی و یا قطعی در زندگی روزمره از آن اجتناب کرد طفره رفت, ducked, sidestepped و در بسیاری از dodged مختلف تخیلی راه.

اجتناب از درام در طول خدمات شخصی و یا تحویل از فرآیندهای

بهترین راه برای خدمت به هر یک فرایند قانونی است که توسط خدمات شخصی و یا تحویل که می تواند انجام شود توسط مناقصه واقعی فرآیند فیزیکی یا مقالات به فرد به نام در مقالات. این به این معنی است که فرایند سرور را برای آمدن چهره به چهره با فرد به نام روی مقالات حقوقی به خدمت گرفته شود.

در اکثر موارد هنگامی که یک فرد مناقصه شد با روند قانونی او و یا او آن را دریافت و بدون سر و صدا بسیار. فرایند سرور ارسال خواهد شد تاریخ و زمان تحویل در کپی از چنین روند قانونی. این سرویس از روند پس از آن تکمیل و شخص نام در این فرایند در حال حاضر در صلاحیت دادگاه صادر شده است که گفت: روند.

اما در برخی از موارد استثنایی از آنجا که یک چهره به چهره ملاقات و یا یک رویارویی در بسیاری از شرایط آن می شود کمی دراماتیک. این اتفاق می افتد زمانی که فرد در حال خدمت با روند قانونی حاضر به آن را دریافت و پردازش سرور اصرار دریافت همان مقاله. ذاتی وضعیت یک درگیری بالقوه منطقه است.

در این مثال یک فرایند سرور با ارتباط خوب و مهارت های اجتماعی موفق خواهد شد در خدمت روند قانونی در حداقل مبارزه به عنوان امکان پذیر است. باید آن را درک است که هر فرد در واکنش اولیه به هر روند قانونی به رد رد و سپس به فرار. در نتیجه یک فرایند سرور است که می تواند در خدمت این مقالات در اکثر آرام و مهربان شیوه غلبه بر این اولیه رد.

زمان نیز یک عامل در خدمات شخصی. زمان هنگامی که همراه با قبل از بررسی شخصیت و رفتار فرد به خدمت خواهد تولید میزان بالایی از موفقیت و از بین بردن خطر یک جنگ است. بسیاری از افراد را تحت کاری ادامه داده اند هر گونه اشاره ای که او در حال شکایت کرد. است که چرا مهم است که هر احضار تقاضا نامه و یا هر گونه سند قانونی برای این موضوع بود در خدمت او خصوصی است. این امر از بین بردن بار برای توضیح به هر همدم او ممکن است در زمان سرویس و چرا چنین یک فرایند است که به او داده می شود.

در صورتی که دریافت کننده در نظر گرفته همچنان به امتناع از فرایند سرور باید تلاش به او خدمت می کنند حداقل دو برابر بیشتر. خدمت این روند حداقل سه بار در را تشکیل می دهند مناسب سعی و کوشش می تواند به صورت جامد زمین به درخواست برای یک جایگزین خدمات است که یکی دیگر از روش روند خدمات.

[ad_2]