رهبری – رهبری سازمانی نظریه ها

[ad_1]

صلاحیت دیدگاه رهبری

صلاحیت تئوری رهبری با تمرکز بر ویژگی اعتقاد به ارتباط با رهبران موثر. محققان شناسایی مهارت های خاص دانش و استعداد (SKAs) و دیگر ویژگی های شخصی شناخته شده به عنوان شایستگی که آنها باور دارند که تشخیص رهبران موثر از غیر رهبران موثر. کسانی که شایستگی شخصیت, عزت نفس, درایو, یکپارچگی, رهبری, انگیزه, دانش کسب و کار شناختی و عملی هوش عاطفی, هوش و معتبر رهبری است. هر شایستگی نشان دهنده پتانسیل رهبری و عملکرد واقعی (McShane فون Glinow, 2012).

دو شخصیت با ابعاد خاص به عنوان اولیه به رهبر اثربخشی: برونگرایی و با وجدان بودن. رهبران موثر و سالم عزت نفس و باور به توانایی های خود. درایو رهبر توانایی برای ایجاد انگیزه. صداقت درجه که رهبر می کند آنچه او می گوید را انجام خواهد داد. رهبری انگیزه رهبر نیاز به قدرت برای انجام شایسته اهداف به نفع سازمان است.

دانش کسب و کار به معنی موثر رهبران هر دو هوشیار و آگاه در مورد کسب و کار خود را. هوش شناختی اشاره به رهبر توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش مقادیر زیادی از اطلاعات برای تصمیم گیری است. عملی هوش اشاره به رهبر توانایی برای انجام در جهان واقعی است. هوش هیجانی رهبر توانایی درک و استفاده از احساسات خود و احساسات دیگران در راه است که به نفع سازمان (McShane فون Glinow, 2012). شایستگی منعکس کننده بالقوه اثر به عنوان مخالف به عملکرد واقعی.

رفتاری از دیدگاه رهبری

رفتاری چشم انداز تمرکز بر رفتارهای که رهبران موثر نمایشگاه. دو دسته از رفتارهای شناخته شده است: در نظر است که مردم گرا با رفتارهای مانند دوستی و حمایت از زیردستان و شروع ساختار استاندارد و نظارت بر عملکرد سطوح. با توجه به هیوز Claud و Curphy (2012) اصلی اساسی به فرض این دیدگاه این بود که “… رفتارهای خاصی می تواند شناسایی شود که جهانی در ارتباط با یک رهبر توانایی به موفقیت نفوذ یک گروه به سمت تحقق اهداف آن” (Hughes et al., 2012, p.249). تحقیق در مورد رفتاری دیدگاه به این نتیجه رسیدند سه يافتهها: برای اولین بار است که رهبران که نمایشگاه یک درجه بالایی از توجه به حال شادتر زیردستان; رهبران که به نمایش گذاشته درجه بالایی از آغاز ساختار عالی بود-انجام واحد کار هنگامی که مشغول مبهم وظایف; و در نهایت که هیچ جهانی مجموعه ای از رفتارها است که همیشه در ارتباط با موفقیت یک رهبر به دلیل عوامل موقعیتی نیز نقش مهمی در موفقیت معادله (Hughes et al., 2012).

احتمالی از دیدگاه رهبری

احتمالی تئوری رهبری معتقد است که مناسب ترین سبک های رهبری برای یک رهبر بستگی به وضعیت. McShane و فون Glinow (2012) اشاره می کنند که اکثر احتمالی نظریه نگه دارید که برای یک رهبر موثر باشد, او باید قادر به انطباق رفتار خود و سبک برای مطابقت با وضعیت. به موفقیت ارزیابی محیط کار و انطباق با یک سبک مناسب مستلزم آن است که رهبران باید بالاتر از متوسط توانایی تشخیص و مدیریت احساسات خود و احساسات دیگران, همچنین شناخته شده به عنوان هوش هیجانی (EI) (McShane فون Glinow, 2012).

برخی از شناخته شده های احتمالی نظریه مسیر-هدف نظریه رهبری موقعیتی نظریه (SLT) و Fiedler را مدل اقتضایی. مسیر-هدف نظریه است به خوبی پذیرفته احتمالی نظریه ریشه در امید به تئوری انگیزه از طریق استفاده از گسترش و ترکیب کار و مردم گرا سبک رهبری و رفتار است که انتخاب می شوند در پاسخ به وزن کارکنان و محیط زیست احتمالات. این SLT نظریه نشان می دهد که رهبران تنظیم رفتارهای خود را بر اساس بلوغ پیروان. Fiedler مدل نشان می دهد که اکثر رهبر موثر خواهد بود که رهبر است که بیشترین سطح از موقعیتی favorableness.

نتيجه گيری

هر رهبری تئوری تمرکز بر جنبه های خاص آنها بر این باورند تسهیل رهبری موثر: ویژگی های رهبر, رهبر رفتارهای وظیفه مردم و عناصر پیرو بلوغ و موقعیتی favorableness. به برخی از درجه تمام این عناصر نقش مهمی در رهبری موثر. مسیر-هدف نظریه این است که بیشتر شامل تمام نظریه ها. رهبر آن رفتارهای تجویز انتخاب سبک برای رهبران را انتخاب کنید مطابق سبک به این وضعیت است. رفتارهای حتی می تواند در ترکیب برای ارائه بیشتر وضعیت خاص رهبری است. این امر انعطاف پذیری بنابراین لازم است برای امروز به سرعت در حال تغییر محیط.

مسیر-هدف از کارکنان محیط زیست و احتمالات مطابق با وظیفه و مردم گرا سبک در دیدگاه رفتاری و می تواند یک عامل تعیین کننده برای بلوغ عاملی که در SLT. انگیزه کارکنان است که از طریق رهبر رفتارهای; رضایت کارکنان است که از طریق کارکنان احتمالات; و رهبر پذیرش است که از طریق محیط زیست احتمالات.

منابع

هیوز, R. L., Claud, r. c., Curphy, G. J. (2012). رهبری افزایش درسهایی از تجربه چاپ هفتم. McGraw-Hill ایروین. نیویورک 10020.

McShane, S. L. Von Glinow, M. A. (2012). رفتار سازمانی. McGraw-Hill ایروین. نیویورک 10020.

[ad_2]