رئیس سازمان بازرسی کل کشور: قرارداد ویلموتس از مصادیق قراردادهای ترکمانچای بوده است

[ad_1]

: از همان اول حسب گزارش‌ها اطلاعاتی پیدا کردیم و از همان روزهای اول به قرارداد ورود پیدا کردیم و پس از بررسی اشکالات قابل توجه شکلی و ماهوی در قرارداد دیدیم.

[ad_2]

Source link