دانشمندان مبانی "نظریه نسبیت عام" اینشتین را تأیید کردند

[ad_1]

برخی از نکات مانند ناهماهنگی بین مکانیک کوانتومی و نسبیت عام یا احتمال وجود ماده تاریک و انرژی تاریک در ترکیب جهان باعث شده است که بسیاری از فیزیکدانان باور داشته باشند که نسبیت عام و در نهایت نظریه گرانش ممکن است وجود داشته باشد.

[ad_2]

Source link