داستان اعدام آن 11 نفر؛ وزیر کشاورزی یا جوکر کابینه -3

[ad_1]


در سومین و آخرین بخش بیشتر به منصور روحانی پرداخته ایم با 14 سال سابقۀ وزارت و بیشتر به خاطر عملکرد دوران وزارت کشاورزی.

[ad_2]

Source link