خارج از موفقیت عبارتند از داخل موفقیت

[ad_1]

محمد علی یک بار اعتراف کرد که او به طور مداوم گفتن خود و هر کس دیگری که او بزرگترین راه قبل از اینکه او واقعا بزرگترین. به عنوان یک ماده در واقع, او جیغ بود که او بزرگترین از هر تپه که او می تواند پیدا کنید در تلاش برای متقاعد کردن خودش. حدس بزنید چه ؟ آن کار می کرد!

وجود دارد فقط چیزی در مورد ساخت یک اعلامیه اعلام آن درست باشد و واقعا باور آن در داخل قلب است. با ساخت این درونی و بعد بیرونی اعلامیه ما در واقع می تواند ایجاد چیزی از هیچ چیز و انجام معجزات و یا حداقل انجام نزدیکی غیر ممکن است.

امیدوارم من را ساخته اند درونی/بیرونی اعلام چیز واضح تر و حداقل شروع به دانه را در ذهن خود را که چیزی می تواند از هیچ چیز. نامرئی را می توان ساخته شده قابل مشاهده است. اما این فقط اتفاق می افتد اگر ما اعتقاد در قلب و ذهن ما است که آن اتفاق می افتد و پس از آن انجام بیرونی کار را به بیرونی نتیجه یک واقعیت است. اگر من را با موفقیت انجام داده و سپس سوال بزرگ در حال حاضر است; آیا این معجزه-ایجاد فقط اتفاق می افتد به معروف و قدرتمند افرادی مانند محمد و علی و یا می توانید این اتفاق می افتد به کسی ؟

خوب اجازه بدهید به شما اجازه می در بر یک راز کوچک است. که آیا شما فکر می کنم محمد علی بود که قبل از او بزرگتر است!” آره. او فقط Cassius رس جونیور

بنابراین در حال حاضر واقعا سوال بزرگ این است که شما قبل از شما بودند ؟ آره. شما به عنوان خوانده شده که به درستی. شما در حال حاضر بزرگ که آیا شما آن را می دانم یا نه. و خود را بزرگترین عظمت است که هنوز در درون شما و در مقابل از شما. بنابراین اجازه دهید من از شما درخواست این سوال دوباره. که شما قبل از شما بودند ؟ و جواب همان جواب که محمد علی می داده اند. شما یک فرد با عمیق درونی-اعتقاد به این که آنها می تواند بزرگترین!

در حال حاضر نوجوانان, بروید, یادگیری منجر شود و ذخیره کردن راه برای یک دنیای بهتر برای همه ما. به یاد داشته باشید در خارج از موفقیت عبارتند از داخل موفقیت است. و یک بار دیگر با تشکر از شما در پیشبرد برای همه است که شما انجام دهد و تمام است که شما را انجام خواهد داد…

[ad_2]