جهان پساکرونا: سناریوهای پیش رو

[ad_1]

ه نظر ما بدترین سناریو در دراز مدت سناریوی اول (ترامپیسم پوپولیستی راستگرای نولیبرالی) و در کوتاه و میان مدت سناریوی دوم یعنی تدام وضعیت پیش از کرونا، یعنی ادعای اینکه به «جهان پسا‌ کرونا» رسیده‌ایم و سپس تداوم وضعیت نابسامان جهان خواهد بود.

[ad_2]

Source link