تصدیق به شما کمک کند شکستن یک عادت بد

[ad_1]

آیا شما سعی و تلاش برای شکستن یک عادت بد و فقط نتوانست در وقت و زمان دوباره ؟ شما با استفاده از اظهارات مثبت برای کمک به شکستن یک عادت ؟ اظهارات مثبت ثابت شده است به کار!

چه تعریف یک عادت بد?

اگر ما برای ارسال یک بررسی در حال حاضر به درخواست مردم آنچه را که آنها فکر می کردند این کلمات عادت بد به معنی اکثریت می گویند که یک عادت بد است که یک عمل منفی است که مردم بارها و بارها مانند سیگار کشیدن یا خوردن بیش از حد.

آیا می دانید که عادات ابزار فوق العاده قدرتمند برای رشد شخصی و موفقیت است ؟ عادات خوب است!

چه عادات شما در حال حاضر و چگونه آنها را تحت تاثیر قرار زندگی خود را ؟ سلامت و وزن خود را تعیین عادات غذا خوردن خود را. روابط خود را تعیین شده توسط خود عادات اجتماعی. موفقیت خود را در محل کار مشخص و کار خود را به عادات و غیره!

پس چگونه ما آنها را تغییر دهید?

وقتی که می آید برای شکستن خود را از عادات بد و بسیاری از کتاب های خودیاری و مربیان خواهد شد بگویید شما را به تبدیل شدن به آگاهانه آگاه لحظه ای که شما شروع به فکر کردن در مورد و یا طلب عادت و به تصمیم گیری آگاهانه را فقط به آن را ندارند! این کار ممکن است برای برخی از افراد, اما برای بسیاری از ما این است که راه سخت و محکوم به شکست است. چرا ؟ به دلیل آن است که طبیعت انسان به می خواهید به انجام چیزی است که ما قرار نیست انجام دهید!

روانشناسی!

در ابتدا ما باید به روانشناسی راست در سر ما! ما باید می خواهید به تغییر این عادت و ما نیاز به آدرس همین دلیل ما می خواهیم به خودمان از آن است که صدا ممکن است احمقانه و آشکار, اما این درست است که ما باید درک و انجام برخی از خود صحبت کنید.

نوشتن تمام مزایای که شما می خواهید به خلاص شدن از شر این عادت ما باید به خود ما است که ما در حال محروم کردن خودمان اما بهبود است.

تصدیق.

زمانی که من صحبت کردن با مردم در مورد تصدیق آنها اغلب بپرسید “اگر چه من اعتقاد ندارم کلمات درست باشد”? خوب سوال ناخودآگاه ذهن نمی داند که چه چیزی درست است یا درست نیست آن را می شنود کلمات و قبول آنها بود! بنابراین بیشتر ما می گویند این کلمات بیشتر به ناخودآگاه آنها را در هیئت مدیره ما “تأیید” آنها را به عنوان حقیقت ما!

انتخاب کلمات خود را با دقت اگر شما در تلاش به آنها می گویند شما نیاز به آنها را تغییر دهید سعی کنید به نگه داشتن آنها را کوتاه! در اینجا برخی از ایده های برای کمک به شما در ایجاد موثر و زندگی در حال تغییر تصدیق:

1. را اظهارات کوتاه اما قوی “من در حال حاضر از این عادت…”

2. همیشه تاکید شما در زمان حال ( من در حال حاضر نه من می خواهم به)

3. همیشه دولت آنها را در مثبت” من خوشحال هستم که من دیگر…..”

4. آنها را بنویسید و خواندن آنها را اغلب به عنوان خوانده شده با صدای بلند.

5. آیا آنها هر روز بدون توجه به چگونه شما احساس می کنید با آن چوب!

6. “من سپاسگزار است که من در حال حاضر از این عادت

تصدیق نیاز به تمرین روزانه حداقل به مدت سی روز برای قراردادن آنها در ذهن خود آنها را صبح و شب با آن چوب کار می کند! یاد بگیرید چگونه برای افزایش خود را تصدیق می شود و در زمان ثبت!

[ad_2]