برق مجانی؛ تشویق به مصرف کمتر یا اعانه؟

[ad_1]


مدیریت مصرف و کاهش تلفات برق و تشویق به مصرف کمتر را نمی توان اعانه و یارانه وصدقه دانست

[ad_2]

Source link