استعفای آقای «آبه» و چسبندگان منصب در ایران!

[ad_1]


به جای توصیه به این که پیران مناصب را به جوانان بسپارند که قاعدتا جوانانی بی‌تجربه و تند از آن درمی‌آید و گرفتاری‌ها افزون‌تر می‌شود به سه نکتۀ دیگر باید توجه کنیم…

[ad_2]

Source link