عنوان خبر : دست پیش وزیر پس از چند مورد تندی و اهانت
نام فرستنده :
نام گیرنده :
ایمیل گیرنده :
پیغام شما :