تصاویر کنگره بوشهر دو قرن مقاومت در برابر استعمار
چهارمین کنگره بوشهر دو قرن ماومت در برابر استعمار شب گذشته روبروی گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر برگزار شد.
كدخبر: id-187
تاريخ: 2018-03-10 17:54:17

به گزارش"ناصرون"چهارمین کنگره بوشهر دو قرن ماومت در برابر استعمار شب گذشته روبروی گورستان متجاوزین انگلیسی در بوشهر  برگزار شد.